Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti
C.D.M. velkoobchod alukol s.r.o.

1. VYSVĚTLENÍ  POJMŮ VOP

Prodávající:

  • znamená obchodní společnost C.D.M. velkoobchod alukol s.r.o., se sídlem v Praha 2, Bělehradská 858/23

Kupující:

  • znamená obchodní společnost nebo osobu, se kterou prodávající uzavřel kupní smlouvu

Smlouva:

  • znamená kupní smlouvu uzavíranou mezi prodávajícím a kupujícím o prodeji zboží nebo služeb, na kterou se vztahují tyto VOP

Zboží:

  • autodíly, zejména hliníková a ocelová kola a pneumatiky, montážní a bezpečnostní příslušenství ke kolům

Cena:

  • cena zboží nebo služeb dohodnutá ve smlouvě v souladu s VOP.

Občanský zákoník:

  • příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník České republiky, v aktuálním znění.

VOP:

  • všeobecné obchodní a dodací podmínky prodávajícího

 

2. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Předmětem těchto VOP je úprava závazkových vztahů mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu §1751 odst. 1 Občanského zákoníku. Ujednání odchylná od těchto VOP a jakákoliv další ujednání mezi prodávajícím a kupujícím jsou přípustná a platná pouze v případě, že byla přijata formou písemné dohody.

V takovém případě mají ujednání obsažená v písemné dohodě před těmito VOP přednost.

Pokud není domluveno jinak, je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena v písemné, faxové, telefonické či internetové podobě objednávky kupujícím. Namísto potvrzení objednávky může prodávající vyslovit souhlas s objednávkou odesláním zboží nebo provedením objednaných služeb. Prodávající je objednávku oprávněn vzhledem ke svým možnostem omezit nebo neakceptovat. Pokud dojde po přijetí objednávky na straně prodávajícího ke změně podmínek, za kterých má být objednané zboží dodáno, smlouva se mění a tato změna je platná převzetím zboží kupujícím.

Nabídky prodávajícího prostřednictvím informačních materiálů, letáků, katalogů, na internetu apod. jsou nezávazné. Omyly prodávajícího v nabídkách, potvrzených objednávkách, fakturách atd., také početní a písemné chyby nejsou pro prodávajícího závazné. Údaje platné při uzavření smlouvy, které se týkají vzhledu dodávaného zboží (zejména barevný odstín, odlišný design ve vícedírovém provedení apod.) jsou z výrobních důvodů údaje přibližné a nejsou garantovány. Při jejich nesplnění se kupující nemůže dovolávat nesplnění nebo částečného nesplnění smlouvy, ani nemůže uplatňovat nároky z vad.

Objednané a dodané zboží, nemůže být z jednostranné vůle kupujícího vzato prodávajícím zpět ani vyměněno.

 

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží jím nebo jeho dopravcem (dodáním), a to od prodávajícího nebo jeho dopravce. Náklady na dopravu, balení apod. nese kupující.
V případě vyšší moci nebo dojde-li u prodávajícího nebo jeho dodavatele k přerušení provozu (např. v důsledku stávky nebo technických obtíží), které prodávajícímu bez jeho vlastního zavinění přechodně brání v dodání předmětu kupní smlouvy ve sjednaných lhůtách, se dodací lhůty prodlužují o dobu trvání přerušení provozu v důsledku těchto okolností anebo o dobu zpoždění dodávky dodavatelem prodávajícího. Bude-li toto trvat déle než 30 pracovních dní, je kupující i prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a má se za to, že smlouva nikdy uzavřena nebyla. Prodávající jinak jím potvrzené dodací lhůty dodržuje, je však oprávněn je prodloužit až o 30 pracovních dnů.

Dodávky po částech jsou povoleny, každá z dodávek platí jako samostatný obchod.
V případě neoprávněného odmítnutí převzetí objednaného zboží z důvodů na straně kupujícího, uhradí kupující veškeré náklady spojené s dodáním zboží (doprava, nakládka, balení, atd.) a i veškerou újmu, která tím prodávajícímu vznikne.

4. CENY

Ceny zboží uvedené v informačních materiálech, letácích, katalozích, na internetu apod. jsou smluvní na základě nabídky a poptávky, obsahují či neobsahují daň z přidané hodnoty - vždy dle uvedené informace, neobsahují náklady na balení a dopravu a mění se v souladu s ceníkem prodávajícího, který platí ke dni dodávky a který prodávající může měnit bez předchozího oznámení. Aktuální ceník je přístupný na internetových stránkách prodávajícího na www.velkoobchodalukol.cz.

Dojde-li po uzavření smlouvy ke zvýšení základů pro výpočet ceny (např. nákupní ceny, nestandardní změna kurzu EUR apod.), je prodávající oprávněn již dohodnuté ceny odpovídajícím způsobem zvýšit. V takovém případě má kupující právo odstoupit od smlouvy a zboží nepřevzít, popř. vrátit.


5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cena je splatná ve lhůtě dle příslušné fakturace.
V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak. 

Kupující se rovněž zavazuje, že uhradí i veškeré výdaje za upomínku, inkaso a především náklady na právní zastoupení, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak. Prodávající může nevyužít svého práva na smluvní pokutu a výdaje za upomínku a inkaso. Nárok na zaplacení smluvní pokuty existuje vedle eventuálního nároku na náhradu škody.

V případě, že bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo prodávajícího na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoli dalšího omezení. Pokud jakýkoli právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti, pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje pokutu (penále) stanovené zákonem.

Prodávající je oprávněn započíst vzájemné pohledávky prodávajícího a kupujícího, a to bez ohledu na lhůtu jejich splatnosti. Ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje a kupující souhlasí s tím, že i pohledávka nejistá či neurčitá je způsobilá k započtení, a to až do okamžiku, kdy se prodávající dozvěděl o podání žaloby na určení neexistence takové pohledávky.

Kupující není oprávněn bez výslovného souhlasu prodávajícího započíst jakékoliv své pohledávky za prodávajícím na úhradu kupní ceny, či jiné závazky, ani jakékoli částky zadržovat, a to ani v případech nároků z vad zboží; ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije.

Je-li kupující v prodlení s úhradou ceny či jakýchkoli jiných peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy anebo vzniklých v souvislosti s ní déle než 30 dnů, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající je v těchto případech oprávněn pozdržet i jakékoli jiné dosud neuskutečněné dodávky anebo odstoupit od jiných, již uzavřených smluv.

 

6. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k dodanému zboží až do úplného zaplacení kupní ceny včetně vedlejších nákladů spojených s dodáním zboží.

 

7. ZÁVAZKY Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

Prodávající odpovídá výlučně za vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

 Kupující je povinen přesvědčit se o stavu zboží při jeho převzetí od přepravce. V případě poškození zboží, nedodání části dodávky zboží či zpoždění dodávky apod. se kupující zavazuje, že také vzhledem k potřebě zachování možnosti případného uplatnění práv vůči dopravcům, tuto skutečnost vyznačí v přepravním dokladu již při převzetí zboží či služby. Kupující se rovněž zavazuje zaslat prodávajícímu kopii výše uvedeného přepravního dokladu, na jehož základě prodávající zahájí reklamační řízení s kupujícím. Jinak reklamaci nelze uznat.

Záruční lhůta za zboží prodávané prodávajícím činí 24 měsíců od data prodeje, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

V případě existence jakýchkoliv vad zboží je prodávající oprávněn provést dle vlastní volby odstranění vad buď dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodáním chybějícího zboží, opravou zboží či poskytnutím přiměřené slevy. V případě neúspěšné první opravy jsou přípustné další dva pokusy o opravu.

Prodávající neodpovídá za vady a škodu, ke které došlo v důsledku nesprávného, resp. nevhodného používání zboží, použití zboží v rozporu s návodem či z důvodů, kdy byly na zboží kladeny neúměrné požadavky, (např. při soutěžních jízdách, přetěžování vozidla či při používání zboží v terénu). Kupující je rovněž povinen zajistit, aby s těmito podmínkami byli seznámeni koncoví uživatelé zboží.

Prodávající rovněž neodpovídá za vady a za škodu v případě, kdy byl předmět kupní smlouvy změněn způsobem, který výrobcem nebyl schválen.

Za závady na kvalitě v oblasti subdodavatelů resp. výrobců odpovídá prodávající pouze do té doby a v takovém rozsahu, v jakém za ně odpovídají subdodavatelé resp. výrobci.

Dohodou účastníků závazkového vztahu se omezuje povinnost prodávajícího hradit škodu způsobenou vadami dodaného zboží (vč. náhrady za ušlý zisk a nepřímé škody) do výše kupní ceny dodaného vadného zboží. V případě přeprodeje zboží zakoupeného od prodávajícího třetím osobám (např. koncovým uživatelům) je kupující povinen omezit své závazky z vad dodaného zboží a rozsah své povinnosti náhrady jakékoli újmy vůči těmto třetím osobám ve stejném rozsahu, v jakém za tyto vady a případnou újmu odpovídá prodávající. Kupující je dále povinen zajistit, aby se takové omezení vztahovalo na veškeré další případné přeprodeje zboží až na úroveň koncového zákazníka. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu jakoukoli újmu, která mu vznikla v případě, že kupující takovou povinnost nesplnil a třetí osoba se domáhá po prodávajícím nároků z vad zboží a/nebo náhrady újmy přímo v plném rozsahu.

Všechno prodávajícím dodávané zboží musí být před montáží, která je nezbytnou podmínkou dodání zboží koncovému uživateli, kupujícím zkontrolováno ohledně vhodnosti na odpovídající typ vozidla. Technické změny, doplňky a vyloučení ručení za chyby tisku, jakož i tiskové chyby v textu popř. na obrázcích, zůstávají vyhrazeny. Před montáží pneumatik na kola musí být bezpodmínečně zkontrolováno, jak jsou kola osazena a zda nic nebrání ve volném otáčení kol. Rovněž tak musí být zkontrolován dostatek prostoru v podkolí vozidla, kam bude kolo namontováno, a to ve všech polohách řízení a taktéž při jakémkoliv zdvihu pérování. Již namontovaná kola anebo kola, na něž byla obuta pneumatika, nelze vracet. Vrácení zboží je možné pouze po předcházející dohodě a na základě zpětného dodání na náklady kupujícího. Při vrácení zboží může prodávající účtovat kupujícímu stornovací poplatek, náklady na přebalení zboží a náklady na přepravu zboží.

Kola smí být použita pouze na schválený typ vozidla. Prodávajícím uváděná přiřazení kolo/vozidlo jsou vzhledem k možným technickým změnám na vozidle nezávazná a bez záruky.

Prodávající neodpovídá za správnost aplikace kol na vozidlo z důvodu technické nezpůsobilosti vozidla v případě na něm použitých takových náhradních dílů, které neodpovídají specifikaci výrobce vozidla.

Kupující je povinen seznámit koncového uživatele s návodem k použití zboží, který je u prodávajícího vždy na vyžádání k dispozici.


8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Kromě případů uvedených v jiných ustanoveních těchto VOP je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:
       a)    bylo rozhodnuto o likvidaci kupujícího, kupující podá insolvenční návrh jako dlužník, bude rozhodnuto  o úpadku kupujícího, insolvenční návrh podaný proti kupujícímu bude zamítnut pro nedostatek majetku, nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; 
       b)    kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny či jakýchkoli jiných peněžitých závazků vůči prodávajícímu na základě smlouvy či jakýchkoli jiných smluv po dobu delší než 30 dnů od původního data splatnosti.

Odstoupení od smlouvy se vždy vztahuje pouze na ty části předmětu smlouvy, které nebyly splněny v okamžiku odstoupení. Odstoupením od smlouvy se vzájemné závazky stran zrušují od počátku.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených ve smlouvě nebo v těchto VOP.


9. ÚČINNOST

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.2.2015. Všechny dřívější obchodní podmínky pozbývají platnosti.